Kwaliteit & patiëntveiligheid

HSMR- en SMR-cijfers 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks de HSMR-cijfers op basis van een selectie van de medische-administratieve gegevens van de Nederlandse ziekenhuizen. Het is een relatief cijfer dat iets zegt over het aantal patiënten in het ziekenhuis die in het betreffende jaar in het ziekenhuis zijn overleden ten opzichte van het gemiddeld aantal overleden patiënten in alle andere ziekenhuizen in Nederland en woonachtig in Nederland waren. Bij de berekening van de HSMR wordt rekening gehouden met enkele patiëntkenmerken zoals leeftijd, zwaarte van hoofddiagnose,  nevendiagnosen en urgentie van opname.

Het gestandaardiseerde sterftecijfer van het Maastricht UMC+ voor 2018 is berekend op 112. Dit is gebaseerd op 26.893 klinisch opgenomen patiënten, van wie er 724 in het ziekenhuis zijn overleden.

Binnen de HSMR-systematiek staat een score van 100 gelijk aan het landelijke gemiddelde, met een bandbreedte van 10 procent naar boven en beneden. Ziekenhuizen die tussen de 90 en 110 scoren hebben daarmee een gemiddeld sterftecijfer. Het Maastricht UMC+ zit daarmee iets boven het landelijk gemiddelde. Tabel HSMR 2016-2018 Maastricht UMC+

De HSMR en de daarbij behorende diagnose-specifieke SMR-cijfers (Standardised Mortality Rate, standaardcijfers per diagnose-/patiëntengroep) geven de mogelijkheid de oorzaken van overlijden in het ziekenhuis dieper te analyseren. Uit de analyse van de HSMR en de SMR-cijfers van het Maastricht UMC+ komt naar voren:

  • Er wordt in het ziekenhuis relatief veel palliatieve zorg verleend hetgeen niet uniform in de EPD-omgeving is vastgelegd;
  • Er is ten opzichte van vergelijkbare ziekenhuizen een grotere groep oudere patiënten opgenomen, vaak met een sociale indicatie waarbij al vanaf begin van de opname duidelijk is dat de opname niet gericht is op genezing maar op een waardig en draaglijk levenseinde;
  • De gezondheidskarakteristieken van de Limburgse context worden onvoldoende gecompenseerd in de HSMR-berekeningssystematiek;
  • De typische last-resortfunctie/tertiaire functie van een umc drukt zwaar op de HSMR;
  • De werkwijze rondom volledig, juiste, uniforme en tijdige vastlegging van gegevens in de bronregistratie is nog niet optimaal.

Veel publicaties hebben aangetoond dat de HSMR niet eenvoudig eenduidig te berekenen en te interpreteren is. Het is geen rekenmodel dat een beeld geeft van de kwaliteit van zorg. Daartoe zijn uitkomsten van de zorg (overleving, complicaties maar ook patiënttevredenheid) ook van belang. Voor het meten van sterfte zijn bijvoorbeeld de bevindingen van de Commissie Onderzoek Overleden Patiënten (COOP) die elk individueel sterfgeval in het ziekenhuis onderzoekt van groot belang.
De HSMR heeft een signaalfunctie en is van nut voor interne analyse.

 

Wat vindt u van deze pagina?